info@tadem.eu

T. 93 813 47 18

_Fiscalitat

Deduccions Fiscals per R+D+i

Regulades per l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, les Deduccions Fiscals per R+D+i són una excepció que s’introdueix en el marc fiscal per impulsar determinades activitats mitjançant la desgravació addicional (en quota) d’unes despeses i inversions que ja hagin estat comptabilitzades en el compte de resultats.

Les Deduccions Fiscals per R+D+i actualment són un dels millors incentius a la R+D+i, ja que permeten aplicar unes deduccions que van del 12% de les despeses en un projecte d’Innovació Tecnològica (i), fins un 25% - 42% (depenent de la mitja de la inversió en R+D dels dos exercicis fiscals anteriors) si es tracta d’un projecte de Recerca i Desenvolupament (R+D), podent incrementar-se la deducció en un 17% per les despeses de personal exclusiva a R+D. Algunes de les característiques de les Deduccions Fiscals són:

  • Les Deduccions Fiscals tenen un efecte econòmic equiparable al de les subvencions amb la diferència que no tributen.
  • A diferència de la majoria de les subvencions, les Deduccions Fiscals no estan subjectes a concurrència competitiva.
  • Es tracta d’un incentiu accessible per qualsevol empresa.
  • Son un incentiu compatible amb altres ajuts.
  • Es disposa de 18 anys per la seva aplicació. 


Xec Fiscal

Les Deduccions per activitats de R+D+i (art. 35 de la Lley 27/2014) generades en períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2013, podran aplicar-se opcionalment, complint uns requisits, entre els quals l’aplicació d’un descompte del 20% de l’import:

  • Deducció sense límit de quota
  • En el cas d’insuficiència de quota, es pot sol·licitar la monetització

 

Bonificacions a la Seguretat Social pel Personal Investigador

Regulades pel RD 475/2014, aquestes permeten aplicar-se una bonificació del 40% a les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comuns respecte del personal investigador que amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball a l’empresa es dediquin a activitats de Recerca, Desenvolupament i/o Innovació Tecnològica (el caràcter d’exclusivitat permet una dedicació màxima del 15% a tasques de formació, divulgació o similars).

Aquestes Bonificacions són plenament compatibles amb l’aplicació del règim de Deduccions per activitats de R+D+i establertes en l’art. 35 de la LIS únicament per les PIMES intensives en R+D+i reconegudes com a tal mitjançant el segell oficial de “PYME INNOVADORA” y que per això figurin en el Registre púbic de PIMES innovadores depenent de la Dirección General de Innovación y Competitividad

 

Patent Box

Regulat per l’art- 23 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats el Patent Box consisteix en una reducció en la Base Imposable pels ingressos derivats de la cessió (o transmissió en alguns casos) de determinats actius intangibles, sent doncs un incentiu dirigit a fomentar la valorització i transferència de coneixement i tecnologia de certs actius intangibles com són:

  • Drets d’us o d’explotació de patents, dibuixos o models, plans, fórmules o procediments secrets. Drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. – Inclou Know-how.
  • La legislació espanyola privilegia la cessió d’actius intangibles perquè la tecnologia no es quedi a l’empresa on s’ha desenvolupat. Es permet que es declari només del 40% de les rentes obtingudes d’aquesta cessió (transferència en alguns supòsits) de la tecnologia a una altre empresa.

_Contacta amb nosaltres

Si necessites més informació posa't en contacte amb nosaltres a través del següent formulari

TADEM Global Consultants, S.L.
Rambla Hospital, 40 1ª planta
08500 Vic (Barcelona)

T. 93 813 47 18